De algoritmes

De algoritmes die de werking van een zoekmachine voorschrijven, zijn geheim. Google en al die andere zoekmachines geven in principe dus geen of weinig informatie over de wijze waarop we onze site kunnen optimaliseren. Google bijvoorbeeld geeft (vanuit wat ze noemen ‘integriteits oogpunt’) alleen wat algemene Google adviezen. Ik kan u aanraden deze even door te lezen.

Een paar belangrijke sites voor onderhavige handleiding zijn geweest:

De inhoud van alle door de zoekspiders bezochte sites wordt opgeslagen op een groot netwerk van computers dat iedere grote zoekmachine tot zijn beschikking heeft. Ze maken dus een kopie van de gevonden pagina en slaan dit op in, wat genoemd wordt de cache van, hun eigen computers. Deze kopie bevat echter niet alle elementen van de oorspronkelijke pagina, maar alleen die zaken die de spiders interessant vinden. Op het moment dat iemand een zoekopdracht opgeeft wordt razendsnel de cache van de computers geraadpleegd en wordt er via allerlei voorschriften, anders gezegd zoekalgoritmes, bepaald welke pagina’s aan de zoekopdracht voldoen en in welke mate zij voldoen.

vridag 6 februari 2009

Zoals SEO’s, we besteden veel van onze tijd proberen te achterhalen hoe Google het indexeren van algoritmen werken. This article will take a look at the techniques used by the search engine. Dit artikel neemt een kijkje op de technieken die worden gebruikt door de zoekmachine. We’ll cover latent semantic indexing, local inter-connectivity, link analysis, and more. We dekken latente semantische indexering, lokale interconnectiviteit, link-analyse, en meer. We’ll discuss the implications of these algorithms, and what you should do to give them what they want to see. We praten over de implicaties van deze algoritmen, en wat je moet doen om hen wat ze willen zien.

Google Site Link Analyse en verwijst naar de analyse van informatie over websites, pagina’s, links en patronen. Patented in 2005, Google looks at factors such as the following: Gepatenteerd in 2005, Google kijkt naar factoren als de volgende:

* The length of domain registration De lengte van domeinregistratie
* Domain ownership changes Eigendom van het domein wijzigingen
* WHOIS data and physical address information WHOIS gegevens en fysiek adres informatie
* C-Class IP information C-Klasse IP informatie
* Keyword and non-keyword domains Zoekwoord en niet-trefwoord domeinen
* The discovery date of new domains/pages Datum van de ontdekking van nieuwe domeinen / pages
* Document change frequency and the amount of change Document wijzigen frequentie en het bedrag van de verandering
* The number of linked internal documents Het aantal gekoppelde interne documenten
* Link anchor text Link ankertekst
* Link discovery date Link ontdekking datum
* Link changes and deletions Link wijzigingen en schrappingen
* External link growth patterns Externe link groeipatronen
* The authority of external links De autoriteit van externe links
* Link quality ratios Link-kwaliteit verhouding
* The distribution of links De distributie van de banden
* The lifespan of links De levensduur van de banden
* Link patterns (new vs old and old vs new) Link patronen (nieuw versus oud en oud versus nieuw)
* Anchor text variety Ankertekst ras

Dit is geen volledige lijst.

De aanvullende index is waar Google plaatst websites en pagina’s niet vertrouwt. The regular index features the search results that you usually see. De regelmatige index kenmerken van de zoekresultaten die je meestal ziet. Results from the supplemental index will show when there are not enough documents that match the query in the main index. Resultaten van de aanvullende index zal blijken wanneer er niet genoeg documenten die overeenkomen met de zoekopdracht in de hoofdindex.

If your website or pages are in the supplemental index, it means that Google doesn’t trust your website. Als uw website of pagina’s zijn in de aanvullende index, betekent dat Google geen vertrouwen in uw website. There are several ways to get into the supplemental index: Er zijn verschillende manieren om in de aanvullende index:

*Too many low quality links Te veel lage kwaliteit banden
*Not enough links Niet genoeg links
*Too many low quality outbound links Te veel lage kwaliteit uitgaande links
*Duplicate content Duplicate content
*Too many pages for your pagerank (low PR, many pages) Te veel pagina’s voor uw PageRank (PR laag, veel pagina’s)
*Your site is new and has a low link profile. Uw site is nieuw en heeft een laag profiel koppelen. To fix this, get more authoritative links. Om dit op te lossen, meer gezaghebbende links.

There’s no way of knowing if your website is in the supplemental index apart from a good guess. Er is geen manier om te weten of uw website is in de aanvullende index afgezien van een goed raden. If you have a new website, Google may place you in the supplemental index by default, until the site ages and gains some authority. Als u een nieuwe website, Google kan u in de aanvullende index standaard, totdat de site leeftijden en winsten enkele autoriteit. If you’re in the supplemental index, Google is not likely to crawl all your URLs. Als u in de aanvullende index van Google is het niet waarschijnlijk te kruipen al uw URL’s. Also, be sure that you do not have broken links and 404s, since those can get you into the supplemental index. Ook is er zeker van zijn dat u niet naar links en 404s, want die kunt u in de aanvullende index.

Spam Detection

As a quality website owner, you will get plenty of spam links. Als kwaliteit website eigenaar, krijgt u veel spam links. There’s no way to offset it, but accept the fact and focus your efforts on something more productive. Er is geen manier om te compenseren, maar accepteren het feit en de aandacht van uw inspanningen op iets meer productief zijn.

As you get spam links, Google will compare inbound and outbound links from your site. Als u spam ontvangt links, zal Google vergelijken inkomende en uitgaande links van uw site. If you link to bad neighborhoods, you be will considered part of the spam network, so be careful to whom you link. Als u een koppeling naar slechte buurten, je zal worden beschouwd als onderdeel van de spam-netwerk, dus wees voorzichtig aan wie u een koppeling. Assuming you get spam inbound links by default, and don’t link to spam from your site, you can offset inbound spam link effects by getting more quality and authoritative links. Ervan uitgaande dat u spam ontvangt inkomende links bij verstek, en geen link naar de spam uit uw site, kunt u gecompenseerd inkomende spam koppeling effecten door meer kwaliteit en gezaghebbende links. Aaron Wall states that every single quality link is equal to 40 – 60 spam links, thus if you have two quality links and 60 spam links, in Google’s eyes you will only have one quality link (this is a very rough example). Aaron Wall bepaalt dat elke kwaliteit link is gelijk aan 40 tot 60 spam links, dus als u twee links kwaliteit en 60 spam links in Google’s ogen zult u slechts een kwaliteit link (dit is een zeer ruwe voorbeeld).

Advertenties

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google+ photo

Je reageert onder je Google+ account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

w

Verbinden met %s